Формуляр за изготвяне на оферта за комплектна трансформаторна подстанция /КТП/

Заявител /фирма, организация/: 

Адрес: гр  ул.  П. код 

Лице за контакт:  тел./факс 

А. Основни технически параметри

А.1. Тип БКТП /МКТП/ проходен краенмоноблок

А.2. Номинална мощност, kVA: 100 160 200 250 400 630 800 1000

A.3. Номинално напрежение CH/HH, kV: 20/0,4 10/0,4

Б. Разпределително устройство средно напрежение (РУСН)

Б.1. Тип: с елегазова изолация с въздушна изолация

Б.2. Ток на термична устойчивост CH, кА/1 s: 12,5 16 25

Б.3. Първична Схема на страна CH:
               2 кабелни входа
                    1.трансформаторен извод
                    мерене на страна CH
               3 кабелни входа
                    1.трансформаторен извод
                    мерене на страна CH


               4 кабелни входа
                    2.трансформаторен извод
                    мерене на страна CH
               1 кабелни входа
                    1.трансформаторен извод
B. Табло ниско напрежение:

B.1. Брой и номинален ток на изводи HH, A: 

B.2. Секциониране HH: дане

B.3. Наличие на ABP при двусекционно табло: дане

B.4. Ток на термична устойчивост HH, kA/1s:  1012.51625

B.5. Изисквания към апаратурата в табло HH:

B.5.1. Изисквания към главния прекъсвач: 

B.5.2. Изисквания към изводите: 

Г. Трансформатор: с хартиено-маслена изолацияс епоксиднозаляти намотки (сух)

Д. Измерване на енергията: на страна HHна страна CH

Е. Търговски условия: 

Е.1.Условия на доставка: 

Е.2.Срок на доставка: 

Е.3. Начин на плащане: 

Е.4. Срок за представяне на офертата: 

Ж. Други(моля специфицирайте вашите допълнителни изисквания):